Sprawdzian w kl. VI

Jesteś tu: » Strona główna » Sprawdzian w kl. VI

SPRAWDZIAN PO SZKOLE PODSTAWOWEJ w roku szkolnym 2014/2015

Co warto wiedzieć o sprawdzianie w szkole podstawowej?

Sprawdzian w szkole podstawowej:

 

 • Jest powszechny i obowiązkowy. Przystąpienie do niego jest warunkiem ukończenia szkoły. Nie określa się minimalnego wyniku, jaki uczeń powinien uzyskać, toteż ‎sprawdzianu nie można nie zdać.‎

   

 • Odbywa się jest w kwietniu. Uczeń, który z przyczyn losowych lub ‎zdrowotnych nie przystąpi do sprawdzianu w tym terminie, przystępuje do niego w czerwcu.

   

 • Obejmuje wiadomości i umiejętności zawarte w wymaganiach określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego z: języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego.

   

 • Sprawdzian składa się z dwóch części, obie przeprowadzane są jednego dnia. Każda ‎część sprawdzianu rozpoczyna się o godzinie określonej w harmonogramie ‎przeprowadzania sprawdzianu, który jest ogłaszany na stronie internetowej Centralnej ‎Komisji Egzaminacyjnej do 20 sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, ‎w którym jest przeprowadzany sprawdzian.‎ - Część 1. obejmuje zadania z języka polskiego i z matematyki i trwa 80 minut. - Część 2. obejmuje zadania z języka obcego nowożytnego (angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego lub włoskiego) i trwa 45 minut. Uczeń może wybrać tylko ‎ten język, którego uczy się w szkole jako przedmiotu obowiązkowego.‎ - Części sprawdzianu rozdziela przerwa.

   

 • Sprawdzian ma formę pisemną. Zadania z języka polskiego i matematyki mają formę zamkniętą i otwartą, Zadania z języka obcego nowożytnego mają formę zamkniętą.

   

 • Przykładowe zadania wraz z rozwiązaniami można znaleźć w:‎ - informatorze o sprawdzianie - przykładowych arkuszach egzaminacyjnych na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

   

 • Zadania z języka polskiego i matematyki tworzą jeden arkusz egzaminacyjny, natomiast ‎zadania z języka obcego – drugi. Każdy arkusz egzaminacyjny zawiera kartę odpowiedzi, ‎w której uczeń zaznacza odpowiedzi do zadań zamkniętych. Rozwiązania zadań otwartych ‎zapisuje się w miejscu do tego przeznaczonym na kartach rozwiązań zadań otwartych z języka ‎polskiego i matematyki (schemat arkuszy egzaminacyjnych w części pierwszej i części ‎drugiej).

   

 • Na sprawdzian uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis ‎z czarnym tuszem/atramentem, a w przypadku części pierwszej również przybory do ‎rysowania: ołówek, gumkę, linijkę, ekierkę, cyrkiel i kątomierz.

   

 • Na sprawdzianie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie wolno także ‎przynosić i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.‎

   

 • Prace uczniów (tylko zadania otwarte) oceniają egzaminatorzy wpisani do ewidencji egzaminatorów. Zadania zamknięte są sprawdzane elektronicznie.

   

 • Wynik jest wyrażony w procentach i składa się z wyniku ogólnego z pierwszej części wraz z wyszczególnieniem wyników z języka polskiego i matematyki oraz wyniku z drugiej części.

   

 • Wynik sprawdzianu jest ostateczny i nie może być podważony.

   

 • Podstawą prawną sprawdzianu jest Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych (z późniejszymi zmianami).

 

Do pobrania: film - Jak zaznaczać odpowiedzi na karcie odpowiedzi na sprawdzianie

 

Materiał pobrany ze strony OKE w Łodzi www.komisja.pl

 

Informatory na temat SPRAWDZIANU 2015 można pobrać ze strony CKE
http://www.cke.edu.pl/index.php/aktualnosci-left/99-sprawdzian-2015/211-informatory-o-sprawdzianie-od-roku-szkolnego-2014-2015

Przeczytaj także